Salgs- og leveringsvilkår B2B

Disse betingelser gjelder såfremt intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter tidligere publiserte utleiebetingelser mellom leietaker og utleier Media Event AS (heretter kalt ME) også kjent under merkevaren Tromsø Streamingstudio (heretter kalt TSS). Vi leverer ikke produkter/tjenester til privatpersoner. 

Vi har to forskjellige vilkår som gjelder hver for seg avhengig av om det er vi som utfører oppdrag/produksjon under punkt 1, gjelder utleie av utstyr punkt 2 eller om det er en kombinasjon av disse to, punkt 1 og 2.

1 VILKÅR SOM GJELDER HVOR VI UTFØRER OPPDRAG

1.1 GENERELLE VILKÅR
1.1.1 Media Event AS utfører oppdraget i henhold til innholdet i det godkjente tilbudet og er ansvarlig for at all eget teknisk utstyr til bruk under produksjonen er funksjonsdyktig ved produksjonsstart. 
1.1.2 Eventuelle endringer eller tillegg i oppdraget skal avtales mellom partene.  
1.1.3 Ved avbestilling av hele eller deler av oppdraget, kan Media Event AS i gitte tilfeller kreve kompensasjon for medgått arbeid. 
1.2. OPPDRAGSGIVERS PLIKTER 
1.2.1 Oppdragsgiver har ansvaret for at Media Event AS får tilstrekkelig strøm og tilgang på internettforbindelse på arbeidsstedet. 
1.2.2 Oppdragsgiver sørger, dersom det er mulig, for at Media Event AS har plass til biler og eventuelt annet utstyr på arbeidstedet. Videre uhindret fremkommelighet og tilgang for alle kjøretøy og eventuelt annet nødvendig utstyr som benyttes i arbeidet. 
1.2.3 Oppdragsgiver har ansvaret, og må tilrettelegge for at Media Event AS får tilstrekkelig fysisk tilgang til alle steder i, på- og utenfor bygning/er som er nødvendig for utførelsen av arbeidet. Også i forbindelse med befaring i god tid før produksjonsstart.
1.3. FRISTER 
1.3.1 Ved for sent innlevert materiale som anses for å være en del av produksjonen, kan ikke Media Event AS garantere for at produksjonen leveres i henhold til avtalt tid, kvalitet eller innhold. 
1.4. KRAV TIL PRODUKSJONMATERIALE 
1.4.1 Materiale som oversendes Media Event AS og som er ment å brukes i produksjonen, må være i henhold til Media Event AS sine kravspesifikasjoner. Dette inkluderer formater, programvareversjoner, oppløsning m.m.  
1.4.2 Hvis det blir nødvendig å utføre arbeid på det mottatte materialet for å opprettholde Media Event ASs krav til kvalitet, som f.eks konvertering til riktig format, og som ikke er en del av det aksepterte tilbudet, vil dette kunne medføre merkostnad for kunden. 
1.5. AVBESTILLING 
1.5.1 Avbestilling av oppdraget/produksjonen skal normalt skje innen 14 dager før oppdragets start. Avbestilling 14-2 dager før oppdragets start kan oppdragsgiver bli debitert med 50 % av tilbudspris. Avbestilling mindre enn 48 timer før oppdragets start kan oppdragsgiver bli debitert med 100 % av avtalt tilbudspris. 
1.5.2. Ved avbestilling mer enn 14 dager før oppdragets start kan oppdragsgiver bli debitert med medgått tid på allerede utført arbeid. Dette inkluderer planlegging, møtetid, demoer osv. 
1.6. PRISER Alle priser er oppgitt eksklusiv moms. Når ikke annet er avtalt skal betaling skje netto per 10 dager. 
1.7. TILLEGGSARBEID / ENDRINGER 
Ved tilleggsarbeid og/eller endringer utover det som er avtalt i det aksepterte tilbudet, vil dette kunne medføre en priskonsekvens utover avtalt pris. 
1.8. ANSVARSBEGRENSNINGER 
Erstatningsansvar begrenses oppad til tilbudets/avtalens pris. 
1.9. SÆRLIGE BETINGELSER 
1.9.1 Media Event AS er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor Media Event ASs kontroll, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot Media Event AS. 
1.9.2 Media Event AS tar forbehold mot uforutsette endringer eller forhold ved gjennomføring av oppdraget som ikke med rimelig grunn kunne regne med ved avtaleinngåelsen.
 

  1. VILKÅR SOM GJELDER FOR UTLEIE AV UTSTYR HVOR ANDRE UTFØRER OPPDRAG

2.1 GENERELLE VILKÅR
2.1.1 Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier.
2.1.2 Utleie kan ikke gjøres til personer under 18 år. Legitimasjon må forevises.
2.1.3 Fra Norge skjer all utleie fritt ME. Besørger ME transport, tilkommer fraktkostnad.
2.1.4 Det skal på forhånd avtales skriftlig mellom ME og leietaker dersom utstyret skal bringes ut av Norge.
2.1.5 ME har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.
2.1.6 Utleier har rett til å heve leieprisen, hvis grunnen er endringer i offentlige avgifter. Utleier er pliktig å skriftlig informere om dette så snart som endringen foreligger.

2.2 LEIEPRISER OG BETALING
2.2.1 Leieprisen beregnes til enhver tid på grunnlag av utleiers fastsatte priser. Den tiden utstyret er utleid kalles leieperioden, med dette menes den tid utstyret har vært borte fra utleiers forretning og rådighet jamfør leieavtalen.
2.2.3 For kunder med faktura avtale skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse, hvis ikke annet er avtalt. Fakturagebyr på kr. 35 kan tilkomme. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
2.2.4 Leiebeløpet betales forskuddsvis ved leieperiodens begynnelse dersom ikke annet er avtalt. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
2.2.5 ME skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr.

2.3 FORSIKRING
2.3.1 ME har ikke forsikring som dekker skade på eller tap av utstyr når det er i leietakers varetekt. ME anbefaler derfor at leietaker forsikrer utstyret for å unngå å være selvassurandør. 
2.3.2 Leietaker er eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Dette gjelder også skader/slitasje på andres eiendom/gjenstander grunnet bruk av utstyret. 2.3.3 Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke.
2.3.4 Eventuelle skader skal straks informeres ME, og tyveri/hærverk skal meldes til Politiet.

2.4 RETUR OG MISLIGHOLD
2.4.1 Hvis en avtalt leieperiode ikke overholdes av leietaker er utleier berettiget til uten varsel å kreve utstyret umiddelbart tilbakelevert til utleier, eller å hente det utleide utstyret for leietakers regning. Det samme gjelder også dersom leietaker bryter kontrakten, for eksempel ved uteblivelse av leieavgift til avtalt tid. Med avhentingsberettiget brudd hører også utleggsforretning hos leietaker, konkurs eller annen betalingsstansing.
2.4.2 Leietaker er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.
2.4.3 En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med ME senest en uke før leieperiodens utløp. Forlengelse av leieperioden skal alltid foregå skriftlig.
2.4.4 Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette – berettige til nedsettelse av leien.
2.4.5 Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.
2.4.6 Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. ME skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr.

2.5 AVBESTILLING, SEN ELLER MANGELFULL TILBAKELEVERING
2.5.1 Avbestilling av utstyret kan normalt skje innen 7 dager før leieperiodens start. Avbestilling 7-2 dager før leieperiodens start vil bli debitert leietaker med 50 % av avtalt leiebeløp. Avbestilling mindre en 48 timer før leieperiodens start vil bli debitert med 100 % av avtalt leiebeløp.
2.2.5 For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 75% avgift av leieprisen pr. dag. Det påhviler leietaker uoppfordret å returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode.
2.5.3 Tilbakeleverte defekte lyskilder(lyspærer) belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av ME, og reparasjonskostnaden debiteres leietaker til ME’s gjeldende timesatser.
2.5.4 Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand og i samme orden som ved henting/avlevering. All nødvendig rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser.

2.6 ANSVAR, RISIKO OG FORCE MAJEURE
2.6.1 Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.
2.6.2 Parkering for biler, lastebiler, containere og hengere som ME benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.
2.6.3 Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot ME.
2.6.4 ME er ansvarlig for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt ME innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige andel av leiesummen. ME påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.
2.6.5 Dersom ME besørger montering av utstyret forplikter ME seg til å montere alt utstyr etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler, samt ME’s egne prosedyrer. ME forplikter seg til å påse at alt ME’s personell som jobber i høyden er sikret med forsvarlig sikkerhetsutstyr, samt følger resten av ME’s HMS reglement.
2.6.6 Alle avvik fra disse betingelser er ikke gyldig uten skriftlig kontrakt.

GENERELLE AVTALEVILKÅR Parter & formål

Denne avtalen er inngått mellom Kunden og Media Event AS. Kunden samtykker til å beholde Media Event for den avtalte tiden som beskrevet i dokumentet.

Kriterier for leveranse

Alt avtalt materiale som er nødvendig for prosjektets leveranse må fremskaffes av Kunden ved prosjektets start. Nødvendig innhold som tekst eller grafikk skal sendes til Media Event i avtalt format og språk.

Prosjektets fremdrift er avhengig av god kommunikasjon og enighet om konseptutforming. Det forventes tett samhandling mellom Media Event og Kunden i prosjektperioden. Begge parter må forvente å være tilgjengelig for spørsmål og møtevirksomhet i prosjektperioden.

Dersom det oppstår forhold som tilsier at oppdraget eller deler av oppdraget blir forsinket, skal Media Event straks varsle Kunden slik at leveransens rammer kan søkes justert. Media Event AS kan ikke lastes for forsinkelser som følge av sen levering av innhold, eller andre forhold som er utenfor Media Event AS sin kontroll.

Priser & faktureringsplan

Kunden faktureres 50% av kontraktssummen ved avtaleinngåelse. Deretter i henhold medgått arbeid/fullføringsgrad ved månedsslutt og ved fullført prosjekt. Betaling skjer i henhold til faktura med 14 dagers betalingsfrist. Ved betalingsforsinkelser kan oppdragstaker kreve rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17.desember 1976 nr.100.

Ved betalingsmislighold utover 30 dager kan Media Event AS heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Dersom kontrakten heves eller Media Event AS av andre grunner ikke er i stand til å fullføre prosjektet, kan Media Event AS beholde innbetalt del av kontraktsbeløp mot at evt. foreliggende, faglige materiale stilles til Kundens frie disposisjon. Dette gjelder evt. produsert innhold, ikke platformer eller andre tilknyttede tjenester/driftsløsninger.

Eksterne kostnader, lisenser & tjenester (hvis aktuelt)

Kunden er innforstått med at Media Event AS vil kunne anbefale bruk av tredjeparts løsninger eller tjenester som betales av Kunden. Basert på nåværende kunnskap vil kostnader til eksterne løsninger og tjenester være estimert etter beste skjønn. Disse prisene vil justeres i henhold til leverandørens gjeldende priser.

Media Event AS a: Strandgata 5, 9008 TROMSØ w: mediaevent.no o: 918 894 225 e: post@mediaevent.no 10

Kontraktsfornyelse

Kunden samtykker til at denne avtalen vil gjelde for den avtalte varighet eller til ferdigstillelse av denne avtalen.

Eventuelle inkluderte tilknyttede driftsavtaler gjelder 12 mnd. og fornyes automatisk. En avtaleperiode regnes som ett kalenderår. Oppsigelsestid for driftsavtaler er 3 mnd. Oppsigelser vil telle fra første nye avtaleperiode.

Revisjoner

Kunden tillates maks en (1) runde med revisjoner for hver av fasene i tilbudet, med mindre annet er særskilt avtalt.

Force Majeure

Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige regler må regnes som force majoure, anses ikke denne avtalen misligholdt så lenge force majeure-tilstanden vedvarer.

Mislighold

Ved vesentlig mislighold, som ligger innenfor Media Event ASs ansvarsområde, kan Kunden heve avtalen. Eventuell erstatning for dokumentert økonomisk tap skal ikke overstige den totale kostnadsrammen for denne avtalen.

Dersom Kunden på uaktsom eller forsettlig måte forsinker oppdragets gjennomføring, og dermed påfører Media Event AS ekstra kostnader, kan dette kreves erstattet innenfor samme beløpsgrense som angitt i prosjektet eller andre dokumenterte og påløpte kostnader. Hvis en tvist oppstår mellom Kunden og Media Event AS skal denne først søkes løst gjennom dialog. Eventuelle tvister skal behandles i Tromsø.

Rettigheter

Media Event AS kan markedsføre og offentliggjøre at leveransen er utviklet for Kunden etter lansering. Det skal fremgå i markedsføringen at oppdraget er utført for Kunden. Hvis Kunden ønsker å videreutvikle eller videreselge konsept og åndsverk utviklet av Media Event AS, skal Media Event AS forfordeles som leverandør ved videre utvikling.

Tekniske løsninger og plattformer som utvikles av Media Event AS, kan videreutvikles og selges av Media Event AS.